Skip to content

Zmiany dotyczące kart charakterystyki substancji chemicznych

Małgorzata Biadra

W związku z tym, że właściwie nie ma firm, które nie miałyby styczności z substancjami chemicznymi, a tym samym nie musiałyby przestrzegać wymagań dotyczących przygotowania (producent) i dostarczania (dystrybutor, pracodawca) kart charakterystyki substancji, przedstawiamy Wam zmiany, które muszą wejść w życie z dniem 01.01.2023 r. odnośnie kart charakterystyki substancji.  

Nowy format karty – zmiany wskazane w rozporządzeniu 2020/878

Najważniejsze zmiany w dokumentacji , które czekają przedsiębiorców dotyczą:

 • dostosowania przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS,
 • dostosowania do przepisów załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)-wprowadzenie w stosownych przypadkach kodów UFI w karcie charakterystyki
 • wymogów odnoszących się do substancji i mieszanin o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego,
 • nowych wymogów dla nanopostaci substancji,
 • obowiązku umieszczania w karcie charakterystyki specyficznego stężenia granicznego, współczynnika mnożenia i szacunku toksyczności ostrej ustalonej zgodnie z rozporządzeniem CLP zmian w nazewnictwie i wyglądzie niektórych sekcji oraz konieczności umieszczania informacji dodatkowych w nowych podsekcjach.

Sprawdź czy Twoje karty spełniają te wymagania!

Sprawdź czy Twój dostawca substancji chemicznych i niebezpiecznych spełnia te wymagania i zmienił swoje karty charakterystyki substancji! Zadbaj o ich aktualizację!

Karta charakterystyki musi zawierać informacje o zagrożeniach, a także o bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią oraz jej usuwaniu. Znajomość powyższych zasad ma zapewnić umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochroną środowiska.

Podstawa prawna Rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Komisja Europeksja, uwzględniając Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE ( 1 ), w szczególności jego art. 131, ogłasza wymagania dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki określone
w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

Powyższe Rozporządzenie komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastępuje rozporządzenie (UE) nr 2015/830 zawierające wymagania merytoryczne i formalne dotyczące kart charakterystyki.

Po 1 stycznia 2023 r. karta charakterystyki każdego produktu dostępnego na rynku powinna być zgodna z tym rozporządzeniem, co oznacza konieczność zmiany każdej karty charakterystyki najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Jeżeli mieszanina posiada niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) zgodnie z częścią A sekcja 5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i jest on wskazany w karcie charakterystyki, wówczas UFI podaje się w tej podsekcji.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2. Elementy oznakowania

2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

3.2. Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

8.2. Kontrola narażenia

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

10.2. Stabilność chemiczna

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, których należy unikać

10.5. Materiały niezgodne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3. Zdolność do bioakumulacji

12.4. Mobilność w glebie

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrożenia dla środowiska

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne ważne informacje dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki

INNE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI

 1. Karta charakterystyki nie może mieć tzw. pustych podsekcji. Jeżeli którakolwiek z ww. sekcji nie ma zastosowania do naszych wyrobów, konieczne jest wpisanie w tej sekcji informacji, że konkretne dane nie są używane lub są niedostępne. Ponadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje które mogą zawierać tylko informacje o braku zastosowania, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki. 
 2. Karta charakterystyki powinna być adekwatna w swojej objętości do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji. Informacje muszą być sformułowane w sposób jasny i zwięzły. Oznacza to, że nie mamy określonej obligatoryjnej objętości kart charakterystyki. 
 3. Karta charakterystyki substancji powinna być dostarczona w języku urzędowym państwa na terytorium którego jest wprowadzana do obrotu (artykuł 31 ust. 5 rozporządzenia REACH: „Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej”) dodatkowo język karty charakterystyki powinien być na tyle prosty, jasny i precyzyjny, aby był zrozumiały dla każdego użytkownika substancji. Należy unikać żargonu, akronimów i skrótów. Zabronione jest używanie zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia (np. „może być niebezpieczna”, „nieszkodliwa”, „nieszkodliwa dla zdrowia”), ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.
 4. Wszystkie strony karty charakterystyki numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. „strona 1 z 3”) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. „ciąg dalszy na następnej stronie” lub „koniec karty charakterystyki”).
 5. Kartę charakterystyki powinna przygotować osoba kompetentna czyli posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu substancji, jej działania, skutków i wpływu na zdrowie człowieka i środowisko oraz sposobu neutralizacji niewłaściwego użycia substancji. Osoba ta, podczas redagowania karty charakterystyki substancji bierze pod uwagę szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, ich zdolność do percepcji i rozumienia . W niektórych przypadkach może to oznaczać pracę więcej niż jednej osoby, ponieważ opracowanie karty charakterystyki wymaga szerokiego zakresu wiedzy.
 6. Kartę charakterystyki jest dostarczana nieodpłatnie, w formie dopasowanej do oczekiwań użytkownika. Dopuszczalna jest forma papierowa lub elektroniczna, nie później niż w momencie pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.