Polityka prywatności

Szanowny Czytelniku,

w związku z wejściem w życie zasad przetwarzania danych osobowych regulowanych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczącej przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), dochowując staranności chcemy Ci przekazać poniższe informacje.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Farion „JAKOŚĆ BEZ RETUSZU Z ANNĄ”, prowadząca działalność gospodarczą (NIP 6511636009). Twoje dane osobowe zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy, ponieważ wyraziłeś na to uprzednio zgodę, w celu m.in.:

 • przesyłania informacji w zakresie systemów zarządzania opartych o standardy ISO oraz oferowanych narzędzi i produktów materialnych i/lub cyfrowych oferowanych przez „JAKOŚĆ BEZ RETUSZU Z ANNĄ FARION” Anna Farion – informacji mających na celu rozwój wiedzy,
 • przesyłania newsletterów z aktualnościami i informacjami, które mogą być dla Ciebie istotne,
 • informowania o organizowanych szkoleniach stacjonarnych i online oraz promocjach z nimi związanymi,
 • w celach związanych z  działaniami promocyjnymi „JAKOŚĆ BEZ RETUSZU Z ANNĄ FARION” w szczególności przez e-mail oraz telefon, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (w przypadku dodatkowego wyrażenia przez Państwa zgody wynikającej z przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej).

Twoje dane przetwarzamy również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z litery prawa min. polegającego na:

 • wystawianiu faktur za realizowane usługi
 • w celu zawarcia i wykonania zobowiązań wynikających z ofert i zawartych umów
 • obsługę zapytań o dostawy specjalistycznych usług doradczych oraz produktów materialnych i/lub cyfrowych w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej przez „JAKOŚĆ BEZ RETUSZU Z ANNĄ FARION” Anna Farion.
 • przeprowadzenie działań związanych z rezerwacją miejsca na szkoleniu, dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wystawieniem certyfikatów, zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych.

Odbiorca danych

Odbiorcami danych osobowych w ramach prowadzonej działalności  „JAKOŚĆ BEZ RETUSZU Z ANNĄ FARION” Anna Farion są:

 • podmioty wspomagające działalność biznesową „JAKOŚĆ BEZ RETUSZU Z ANNĄ FARION” Anna Farion – jak dostawcy usług informatycznych, kurierskich, pocztowych, telefonicznych i księgowych

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. W każdej przesłanej przez nas wiadomości znajdziesz bezpośredni link do usunięcia swoich danych z naszej bazy.  W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z jednoczesnym uwzględnieniem podstaw prawnych nadrzędnych.

Czas przetwarzania danych po zakończeniu realizacji celów wynikających z zawartych umów, jest przedłużony o terminy wynikające z dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

Czas przetwarzania danych również regulowany jest wymaganiami akredytacyjnymi i dla dokumentów związanych z certyfikacją i oceną zgodności termin przechowywania danych to 12 lat.

Jakie masz prawa?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, z którym możesz zapoznać się pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • w przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego kierując ją wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie https://uodo.gov.pl/

Kontakt

 • Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod dresem af@jakoscbezretuszu.pl Wersja: listopad 2022r.