Skip to content

Zrównoważony rozwój? – ważna sprawa! O systemie REDcert słów kilka.

Aleksandra Kucharska

Zrównoważony rozwój? – ważna sprawa! O systemie REDcert słów kilka.

W czasach, kiedy świat nieustannie brnie do przodu nie zatrzymując się nawet na chwilę, bardzo ważne jest znalezienie równowagi w korzystaniu z surowców. Surowców, które dodatkowo muszą spełniać określone wymagania. Żeby zrozumieć ideę zrównoważonego rozwoju, a jako że wszystko bierze swój początek w przepisach prawnych, należy najpierw przyjrzeć się wymaganiom ustanowionym na szczeblu europejskim.

DYREKTYWA MATKA

Podstawą i inspiracją do stworzenia narzędzia, które miało realizować podstawowe założenia podejścia zrównoważonego była Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (potocznie RED – Renewable Energy Directive I). Zakładała ona cele krajowe, które miały zostać wdrożone do 2020 r. Wejście w życie tej Dyrektywy było zapalnikiem do powstania w 2010 roku w Niemczech firmy REDcert GmbH, a także systemu bazowego o takiej samej nazwie (REDcert), który w sposób praktyczny realizował wyznaczone zadania. Państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz niektóre z państw trzecich mogły zacząć certyfikację aby uzyskać dostęp do prężnie rozwijającego się rynku biomasy, biopaliw i biopłynów.

DEFINICJE – KLUCZ DO ZROZUMIENIA SENSU

Warto wspomnieć również czym w ogóle jest biomasa? Idąc za Dyrektywą RED II „biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, z leśnictwa i powiązanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów, w tym odpadów przemysłowych i miejskich pochodzenia biologicznego. W tym samym dokumencie znajduje się również rozwinięcie definicji „biopaliwa” – czyli ciekłych paliw dla transportu, które są produkowane z biomasy, oraz „biopłyny” – ciekłe paliwa dla celów energetycznych, innych niż w transporcie, w tym do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu, produkowane z biomasy.

RED II – KONTYNUACJA Z PERSPEKTYWĄ NA 2030 R.

Od 1 lipca 2021 roku w życie weszła nowa dyrektywa 2018/2001/WE (RED II), zastępująca 2009/28/WE i określająca założenia na lata 2020 – 2030 (w tym do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii >OZE<  w końcowym zużyciu energii brutto ma wynosić 32%). Wprowadziła też szereg zmian w codziennym użytkowaniu już wdrożonego systemu, dlatego firmy musiały dostosować wymagania.

SYSTEM STWORZONY DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

REDcert wyodrębnił dwa oddzielne systemy: REDcert EU oraz REDcert2. Pierwszy, przeznaczony jest dla sektora biopaliwowego,  drugi – dla certyfikacji zrównoważonego rozwoju żywności, pasz oraz biomasy jako materiału w przemyśle chemicznym.

Fenomen systemu REDcert polega na tym, że umożliwia on prześledzenie całej ścieżki zrównoważonej biomasy, począwszy od etapu produkcji, zakupu surowców, aż po jego przetwórstwo i produkcję. Nakłada na użytkownika obowiązek dokumentowania każdej partii zakupionej i sprzedanej biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. kraju pochodzenia czy też emisji gazów cieplarnianych (GHG). System ten bez problemu można zintegrować z systemem zarządzania jakością i systemem zarządzania środowiskowego. Punkt styku integracji występuje m.in. w zapewnieniu ciągłego doskonalenia poprzez prowadzenie corocznych audytów wewnętrznych wraz ze wskazaniem ewentualnych działań korygujących i ich nadzorowania. Nadzór dotyczy także dokumentacji – nie tylko systemowej – ale także tej, na której rejestruje się transakcje związane z biomasą; musi być ona w pełni identyfikowalna. Ważnym aspektem są także reklamacje – nieodłączny element organizacji – które to należy monitorować i wyciągać z nich wnioski i dążyć do ich zredukowania.

Zrównoważony rozwój „wkradł się” w życie przedsiębiorstw już na stałe. Dzięki narzędziom takim jak REDcert mamy pewność że surowce, które posiadamy w obrocie spełniają szczególne wymagania Dyrektywy. Ale to nie wszystko. Podobną funkcję spełniają także systemy ISCC i KZR INiG. Wszystkie trzy systemy wzajemnie się akceptują, możliwe jest więc wykonywanie transakcji między nimi, tak więc zachowanie ciągłości łańcucha dostaw jest możliwe.

Warto również przemyśleć, jak zrównoważony rozwój może wpłynąć na życie osobiste. Jednym z  filarów tego rozwoju, obok środowiska i gospodarki, jest również społeczeństwo. Czy na pewno uwzględniamy w naszych codziennych działaniach potrzeby przyszłych pokoleń, aby pozostawić po sobie planetę, która w pełni zaspokoi ich potrzeby?

Aleksandra Kucharska, Pełnomocnik ds. systemu REDcertEU