Skip to content

Istota zarządzania projektem

Anna Farion


Celem zarządzania projektem jest ułatwienie komunikacji z każdym uczestnikiem projektu by zapewnić, że wszystkie wymagane i konieczne etapy zostaną wykonane na czas, a wyroby będą spełniały wymagania klienta.

Planowanie jakości jest procesem, w ramach którego organizacja definiuje cele dotyczące jakości swoich procesów i wyrobów oraz określa strategie i działania niezbędne do osiągnięcia tych celów. Planowanie jakości wyrobu i procesów organizacji wyznacza więc kierunek dla skutecznego i efektywnego zarządzania projektami. Ustrukturyzowane metodyki zarządzania projektami, oparte na doświadczeniach pochodzących z tysięcy projektów oraz na wkładzie wniesionym przez niezliczonych sponsorów projektów, kierowników projektów, zespoły projektowe, naukowców i trenerów zdecydowanie w tym pomagają, ale jak do wszystkiego i do zarządzania projektami należy podjeść w sposób umiarkowany i rozsądny, a przede wszystkim wybrać dostosować narzędzie do naszych potrzeb, a nie odwrotnie. Na rynku istnieje kilka sprawdzonych i popularnych już metod zarządzania projektem tj.: AIAG APQP, VDA MLA, Prince2, PMBok. Co do istoty wszystkie one kładą nacisk na metodyczne przedstawienie kolejnych etapów w trakcie prowadzenia projektu dla nowych wyrobów na podstawie mierzalnych wskaźników i kryteriów ich monitorowania, biorąc pod uwagę przede wszystkim ryzyka i zakres projektu. Te metody nie podają natomiast szczegółowych instrukcji jak podejść do każdego zaawansowanego planowania jakości wyrobu. To zadanie jest bowiem w gestii każdego zespołu projektowego. Istotne jest, aby zespół projektowy miał elastyczność i możliwość dostosowania tych metod do konkretnych potrzeb projektu.

Współpraca, komunikacja, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji to kluczowe czynniki, które wpływają na sukces projektu. Dlatego zespoły projektowe mają duże znaczenie w procesie zarządzania projektami, w tym w planowaniu i zapewnieniu jakości wyrobu.

Jakie korzyści daje zarządzanie projektem? Oto klika z nich:

  • Osiągnięcie celów: Zarządzanie projektami pomaga zidentyfikować cele projektu i dostarczyć wyniki zgodne z nimi. Zapewnia strukturę i plan działania, co przyczynia się do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
  • Skoordynowanie działań: W projektach zwykle zaangażowane są różne procesy organizacji, zespoły i zasoby. Zarządzanie projektami umożliwia skoordynowanie tych działań, aby osiągnąć cele projektu skutecznie i efektywnie.
  • Planowanie zasobów: Projekt może wymagać różnych zasobów, takich jak ludzie, budżet, czas, materiały i technologia. Zarządzanie projektami pozwala na dokładne planowanie i alokację tych zasobów.
  • Kontrola kosztów: Zarządzanie projektami pomaga w monitorowaniu kosztów projektu. Dzięki temu organizacja jest w stanie zarządzać budżetem projektu.
  • Zarządzanie ryzykiem: Projekt może być narażony na różne rodzaje ryzyka. Zarządzanie projektami obejmuje identyfikację, analizę i zarządzanie ryzykiem w celu minimalizacji potencjalnych zagrożeń dla projektu.
  • Terminowe dostarczenie: Projekt ma określony czas trwania i termin realizacji. Zarządzanie projektami pomaga w planowaniu harmonogramu i utrzymaniu projektu w ramach ustalonych terminów.
  • Monitorowanie postępów: Zarządzanie projektami umożliwia monitorowanie postępów projektu i identyfikowanie ewentualnych opóźnień lub problemów. Dzięki temu można podjąć działania naprawcze w celu utrzymania projektu na właściwym kursie.
  • Zwiększenie skuteczności i efektywności: Skorzystanie z metodyk i narzędzi zarządzania projektami może pomóc w zwiększeniu skuteczności i efektywności procesów.
  • Jakość wyrobu i procesu: Zarządzanie projektami obejmuje również zapewnienie jakości, co sprawia, że wyrób końcowy spełnia ustalone standardy jakości i oczekiwania klientów.
  • Zadowolenie klientów: Dostarczenie wyrobu zgodnie z założonymi celami, terminem i jakością przyczynia się do zadowolenia klientów, co ma pozytywny wpływ na budowanie wzajemnych relacji, pozytywne postrzeganie marki firmy na rynku i dalszy rozwój organizacji.

Istota planowania jakości polega na wypracowaniu strategii i działań mających na celu zapewnienie jakości (wyrobu i procesu) ustalonej z klientem. Obejmuje ona szereg kluczowych aspektów, które mają wpływ na sukces projektu planowania jakości.