WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Informacje ogólne

 1. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA JAKOŚCIOWA – jakość bez retuszu (zwana dalej Konferencją) odbędzie się w dniach 14-15 maja 2024r.
  w województwie śląskim.
 2. Organizatorem Kongresu jest firma Jakość Bez retuszu z Anną Farion (zwana dalej Organizatorem).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie Konferencji, które są wynikiem zdarzeń losowych lub wynikają z przyczyn niezależnych
  od Organizatora.
 4. Wszystkie materiały konferencyjne, publikacje, filmy, prezentacje i treści wystąpień stanowią własność intelektualną Organizatora. Ich kopiowanie, publikowanie
  lub przetwarzanie w jakiejkolwiek formie wymaga zgody Organizatora.
 5. Dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji jest jednoznaczne
  z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszych warunków.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.jakoscbezretuszu.pl oraz dokonanie płatności przelewem zgodnie
  z informacjami zawartymi na fakturze pro forma.
 7. Po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty, faktura VAT zostanie przesłana drogą mailową na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym. Na prośbę Uczestnika faktura zostanie przesłana pocztą tradycyjną.
 8. Ilość miejsc jest ograniczona. O ich dostępności decyduje kolejność zgłoszeń oraz kolejność dokonania opłaty.

Zgody

 1. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach promocji
  i marketingu Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na zasadach przewidzianych w ww. ustawie, Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania zmian. Zbieranie danych osobowych Uczestnika odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 2. Dokonując zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych i promocyjnych drogą mailową lub telefoniczną na temat Konferencji oraz podobnych wydarzeń organizowanych przez Jakość Bez retuszu z Anną Farion.
 3. Dokonując zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na kontakt ze strony Partnerów JBR
  z Anną Farion w celu przedstawienia szczegółów oferowanych produktów i usług.
 4. Biorąc udział w konkursach wizytówkowych organizowanych przez Sponsorów i Partnerów Konferencji Uczestnik wyraża zgodzę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych zamieszczonych na wizytówkach również przez tych Partnerów.
 5. W trakcie Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania jej przebiegu w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień
  i wizerunków Uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach i materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronach
  internetowych i portalach społecznościowych. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do zdjęć i nagrań oraz stanowi wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w publikacjach
  i materiałach promocyjnych Organizatora oraz na stronach internetowych i portalach społecznościowych.

Płatności

Wysokość opłaty za szkolenie jest równa kwocie podanej na stronie internetowej: jakoscbezretuszu.pl

Cena za szkolenie obejmuje:

 1. materiały szkoleniowe,
 2. przerwy kawowe oraz obiady (w przypadku szkoleń stacjonarnych),
 3. wydanie zaświadczenia/certyfikatu w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cena szkolenia nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów Uczestników szkolenia w szczególności takich jak: przejazdy, parkowanie, noclegi.

Uczestnik szkolenia może zamówić usługi dodatkowe opisane w niniejszym Regulaminie według cennika – usługi te opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 23%.

Realizacja części usług dodatkowych takich jak wydanie certyfikatów w językach obcych, jest uzależniona od pozytywnego wyniku testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.

Płatności za szkolenie należy dokonać:

 1. w przypadku osób fizycznych: w momencie rejestracji na szkolenie za pośrednictwem bramki płatniczej dostępnej po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego lub faktury proformy przesłanej przez organizatora po otrzymaniu zgłoszenia.
 2. w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne: za pośrednictwem bramki płatniczej dostępnej po wypełnianiu formularza zgłoszeniowego on-line lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora szkolenia w Alior Bank S.A. 95 2490 0005 0000 4500 2514 9119, na podstawie otrzymanego potwierdzenia udziału w szkoleniu i/lub faktury pro-forma, najpóźniej w dniu szkolenia, chyba że ustalono inaczej. 

Brak płatności nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Zasady rezygnacji ze szkolenia określa niniejszy Regulamin.

Faktury VAT przesyłane są przez Organizatora szkolenia drogą elektroniczną w formie nieedytowalnego pliku PDF na adres e-mail Uczestnika szkolenia podany przy rejestracji.

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

Faktury wystawiane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się szkolenie.

 

Rezygnacja

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji do 01 kwietnia 2024r. Organizator pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 10% kosztu uczestnictwa.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 30 kwietnia 2024r. Organizator pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 40% kosztu uczestnictwa. W przypadku rezygnacji po 30 kwietnia 2024r. Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.
 3. W przypadku gdyby Konferencja nie odbył się z winy Organizatora zgłoszonym Uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.
 4. W przypadku rezygnacji bądź niemożności uczestnictwa możliwe jest przekazanie pakietu uczestnika innej osobie – po uprzednim poinformowaniu Organizatora.

Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo składania reklamacji, jeżeli Konferencja nie został zrealizowany zgodnie z programem.
 2. Reklamacje można zgłaszać mailem na adres Organizatora.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji oraz oczekiwania wobec firmy organizującej Konferencję.
 4. Organizator odpowie na zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni od daty jego wpłynięcia, a decyzja dotycząca uwzględnienia lub odrzucenia reklamacji zostanie przesłana w formie
 5. Odstąpienie od Umowy przez Uczestnika może nastąpić na zasadach określonych
  w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.549 t.j. ze zm.).
 6. Uczestnik ma prawo w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zapisu na Konferencję odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Informacje dodatkowe

  • Cena Konferencji obejmuje:
   – prelekcje konferencyjne
   – interaktywny wywiad
   – beanchmark
   – panel ekspertów
   – catering
   – w przypadku pakietu turkusowego cena obejmuje również pełny pakiet materiałów konferencyjnych.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie mienia Uczestnika w trakcie Konferencji.
  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia lub uszkodzenia dokonane z jego winy w czasie trwania Konferencji.

   

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Sprawdź warunki uczestnictwa oraz dowiedz się, jaki dokument otrzymasz po szkoleniu w JBR z Anną Farion.

Regulamin szkoleń otwartych

Organizator szkolenia

Organizatorem szkoleń jest jakość Bez Retuszu z Anną Farion z siedzibą przy ul. Asnyka 3, 44-240 Żory (dalej: JBR z Anną Farion lub Organizator).

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez podmioty inne niż osoby fizyczne jest:

 1. dokonanie rejestracji,
 2. uiszczenie opłaty za szkolenie.

Osoby fizyczne oraz inne podmioty, o których mowa powyżej będą dalej zwane łącznieUczestnikiem szkolenia.

Przesłanie przez Uczestnika szkolenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o szkolenie, jak również powoduje powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówione szkolenie.

Osoby fizyczne dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej jakoscbezretuszu.pl (po wybraniu szkolenia, należy kliknąć przycisk „Zapisz się” i wypełnić formularz on-line).

Podmioty inne niż osoby fizyczne dokonują rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej jakoscbezretuszu.pl (po wybraniu szkolenia, należy kliknąć przycisk „Zapisz się” i wypełnić formularz on-line). Inną możliwością dokonania rejestracji na szkolenie jest przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres e-mail: mail@jakoscbezretuszu.pl (w celu uzyskania formularza w wersji Word prosimy o kontakt mailowy). Skan formularza przesłanego przez Uczestnika szkolenia nie będącego osobą fizyczną powinien być podpisany przez Uczestnika szkolenia lub przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu i zgodnie z zasadami reprezentacji.

Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania w formularzu zgłoszeniowym błędnych lub nieprawdziwych danych.

Rejestracji na szkolenie należy dokonać najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora szkolenia). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego uzgodnienia.

Najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia

Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej prześle Uczestnikowi szkolenia potwierdzenia udziału w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych oraz płatności lub odwołaniem w przypadku, gdy nie zbierze się grupa.

 

Rezygnacja z uczestnictwa, zmiana terminów

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana do Organizatora pocztą elektroniczną na adres e-mail: mail@jakoscbezretuszu.pl

Rezygnacja bez ponoszenia kosztów jest możliwa w terminie nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub dłuższym (liczy się data wpływu oświadczenia do Organizatora), Uczestnikowi szkolenia przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości, o ile taka płatność nastąpiła.

W przypadku rezygnacji w terminie 9 dni kalendarzowych lub krótszym przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub nie zgłoszenia się Uczestnika na szkolenie:

a) uiszczona opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi a JBR z Anną Farion wystawi fakturę VAT,

b) w przypadku Uczestników, którzy nie uiścili opłaty – powstaje obowiązek pokrycia kosztów szkolenia, JBR z Anną Farion wystawi notę księgową na pełny koszt szkolenia (nota księgowa będzie wystawiona na cenę szkolenia netto).

Zamiana Uczestnika szkolenia jest możliwa bezpłatnie w każdej chwili przed rozpoczęciem szkolenia, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.

Płatności

Wysokość opłaty za szkolenie jest równa kwocie podanej na stronie internetowej: jakoscbezretuszu.pl

Cena za szkolenie obejmuje:

 1. materiały szkoleniowe,
 2. przerwy kawowe oraz obiady (w przypadku szkoleń stacjonarnych),
 3. wydanie zaświadczenia/certyfikatu w języku polskim w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cena szkolenia nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów Uczestników szkolenia w szczególności takich jak: przejazdy, parkowanie, noclegi.

Uczestnik szkolenia może zamówić usługi dodatkowe opisane w niniejszym Regulaminie według cennika – usługi te opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 23%.

Realizacja części usług dodatkowych takich jak wydanie certyfikatów w językach obcych, jest uzależniona od pozytywnego wyniku testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.

Płatności za szkolenie należy dokonać:

 1. w przypadku osób fizycznych: w momencie rejestracji na szkolenie za pośrednictwem bramki płatniczej dostępnej po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego lub faktury proformy przesłanej przez organizatora po otrzymaniu zgłoszenia.
 2. w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne: za pośrednictwem bramki płatniczej dostępnej po wypełnianiu formularza zgłoszeniowego on-line lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora szkolenia w Alior Bank S.A. 95 2490 0005 0000 4500 2514 9119, na podstawie otrzymanego potwierdzenia udziału w szkoleniu i/lub faktury pro-forma, najpóźniej w dniu szkolenia, chyba że ustalono inaczej. 

Brak płatności nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Zasady rezygnacji ze szkolenia określa niniejszy Regulamin.

Faktury VAT przesyłane są przez Organizatora szkolenia drogą elektroniczną w formie nieedytowalnego pliku PDF na adres e-mail Uczestnika szkolenia podany przy rejestracji.

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

Faktury wystawiane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się szkolenie.

 

Odwołanie szkolenia/brak miejsc

W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna grupa szkoleniowa niezbędna dla przeprowadzenia szkolenia Organizator prześle uczestnikom informację o odwołaniu szkolenia w danym terminie oraz dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w szkoleniu po uprzednim przesłaniu przez Uczestnika szkolenia do Organizatora pocztą elektroniczną numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.

Organizator może wyznaczyć nowy termin szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego terminu szkolenia bez podania przyczyny. W takim przypadku organizator szkolenia dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w szkoleniu po uprzednim przesłaniu przez Uczestnika szkolenia do Organizatora pocztą elektroniczną numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. informacji. W przypadku odwołania szkolenia przez JBR z Anną Farion, odpowiedzialność finansowa będzie ograniczona tylko do zwrotu wniesionych opłat za udział w szkoleniu.

W przypadku braku miejsc na szkoleniu kwota wpłacona za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu do Organizatora pocztą elektroniczną numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.

JBR z Anną Farion wyróżnia dwa rodzaje dokumentów wystawianych jako potwierdzenia udziału/ukończenia szkolenia:

Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniu

JBR z Anną Farion wyróżnia dwa rodzaje dokumentów wystawianych jako potwierdzenia udziału/ukończenia szkolenia:

ZAŚWIADCZENIE

 1. Obowiązuje dla wszystkich szkoleń.
 2. Potwierdza wzięcie udziału w szkoleniu.
 3. Bezterminowe
 4. Wydawane przez JBR z Anna Farion

CERTYFIKAT

 1. Obowiązuje dla szkoleń potwierdzających kompetencje (auditor/audytor, pełnomocnik, inspektor, specjalista, officer, manager).
 2. Potwierdza osiągnięcie pozytywnego wyniku na egzaminie.
 3. Bezterminowe
 4. Wydawane przez JBR z Anną Farion

Warunkiem wydania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę przeprowadzanego na zakończenie szkolenia. W przypadku niezaliczenia testu sprawdzającego trener /egzaminator/weryfikator przeprowadzi egzamin poprawkowy. W przypadku niezaliczenia egzaminu poprawkowego Organizator wyda Uczestnikowi szkolenia zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 

Usługi dodatkowe

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych usług dla uczestników szkolenia:

 1. certyfikaty / zaświadczenia w formie papierowej – 150 zł netto / uczestnik
 2. certyfikat w języku angielskim – 200 zł netto/szt.
 3. certyfikat w języku niemieckim – 200 zł netto/szt.
 4. komplet certyfikatów w języku angielskim oraz niemieckim – 350 zł netto
 5. certyfikat w innym języku – indywidualna wycena, na życzenie klienta
 6. duplikat certyfikatu/zaświadczenia wystawionego w wersji papierowej – 150 zł netto/szt.

Reklamacje

Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej realizacji szkolenia w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia. Reklamacje składa się w formie pisemnej na adres Organizatora szkolenia lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres mail@jakoscbezretuszu.pl Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim:

 1. nazwę szkolenia, w którym Uczestnik szkolenia brał udział,
 2. termin szkolenia,
 3. zastrzeżenia Uczestnika szkolenia co do przeprowadzonego szkolenia wraz z ich uzasadnieniem,
 4. oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do skarżącego o udzielenie dodatkowych pisemnych wyjaśnień.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator informuje Uczestnika szkolenia w takiej samej formie w jakiej Uczestnik szkolenia złożył reklamację.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu lub nie będzie zgodna z zasadami składania reklamacji opisanymi w niniejszym Regulaminie.

Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników szkolenia i osób zgłaszających Uczestników szkolenia zostały opisane w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dołączonej do formularza zgłoszeniowego oraz w Polityce prywatności dostępnej na stronie jakoscbezretuszu.pl

Reklamacje

Ze wszelkimi indywidualnymi sprawami, które nie zostały uwzględnione w regulaminie lub które powstały w trakcie szkoleń otwartych prosimy zwracać się bezpośrednio przez www: https://jakoscbezretuszu.pl/kontakt/

Postanowienia końcowe

JBR z Anną Farion zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: https://jakoscbezretuszu.pl/

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane zgodnie z brzmieniem Regulaminu obowiązującym w dacie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

W razie uznania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu za nieskuteczne lub nieważne decyzją uprawnionego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Uczestnika szkolenia oraz JBR z Anną Farion, a w ich miejsce mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa najbliższe celom nieskutecznego lub nieważnego postanowienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w tym Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. i Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 roku.

Zatwierdził: Anna Farion