Skip to content

Znaczenie zaangażowania dla jakości pracy

Anna Farion

Zaangażowanie pracowników to kluczowy element wpływający na jakość pracy i sukces organizacji. Raport firmy Enpulse pt. „Zaangażowanie 2023” daje wgląd w obecną sytuację na rynku pracy w Polsce. To zaangażowani pracownicy są siłą napędową innowacji i lojalności wobec firmy – jest to solidna podstawa do budowania wydajnych zespołów, zdolnych do adaptacji w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Zaangażowanie pracowników przekłada się bezpośrednio na jakość wykonywanej pracy, co zostało potwierdzone w licznych badaniach. Pracownicy, którzy czują się związani z organizacją, wykazują większe zaangażowanie w swoje obowiązki, są bardziej innowacyjni i otwarci na zmiany. W przeciwieństwie do osób niezaangażowanych, są oni również mniej narażeni na wypalenie zawodowe, co paradoksalnie może prowadzić do zwiększonego ryzyka odejścia z pracy – zauważają badacze z Yale University. To zjawisko podkreśla wagę zrównoważonego podejścia do zarządzania zaangażowaniem pracowników, w którym kluczową rolę odgrywa również dbałość o ich dobrostan psychiczny.

W Polsce, zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie „Zaangażowanie 2023”, ponad połowa pracowników wykazuje pewien poziom zaangażowania, a spośród nich niemal połowa stanowi grupę z największym potencjałem. Jednocześnie są oni jednak zagrożeni wypaleniem zawodowym. Wynika to z nadmiernych wymagań – zarówno tych, które nakładają na siebie sami, jak i tych stawianych przez przełożonych. To realne zagrożenie dobrostanu pracowników jest jednocześnie szansą dla organizacji – wsparcie ich dobrostanu psychicznego i fizycznego może przyczynić się do wzrostu lojalności pracownika wobec firmy.

Aby zmaksymalizować potencjał zaangażowania pracowników, firmy muszą zatem podejmować świadome działania, mające na celu nie tylko zwiększenie zaangażowania, lecz także ochronę pracowników przed negatywnymi skutkami wypalenia zawodowego. Każda skrajność jest niebezpieczna. Z jednej strony, brak zaangażowania to realne straty dla przedsiębiorstwa. Jak podaje K. Ayers: wyższa absencja, rotacja, a nawet trzydzieści pięć procent kosztów wynagrodzenia (w postaci strat poniesionych na jakości i efektywności wykonywanej pracy), to tylko niektóre konsekwencje braku zaangażowania pracownika.

Z drugiej strony nadmierne zaangażowanie sprzyja wypaleniu zawodowemu i stanom depresyjnym. Badania Yale University Center for Emotional Intelligence, przeprowadzone we współpracy z Faas Foundation na grupie jednego tysiąca pracowników, wskazują, że osoby pasjonująco zaangażowane w pracę odczuwały jednocześnie mieszane uczucia, m. in. stres i frustrację. Mimo pozytywnych efektów, takich jak zdobywanie nowych umiejętności, zanotowano u nich największy zamiar odejścia z pracy, w porównaniu z innymi grupami pracowników. Błędy w zarządzaniu, np. w postaci niedostatecznego wsparcia lub nadmiernej presji, nawet w przypadku zaangażowanych pracowników mogą być katastrofalne dla każdej organizacji.


[i] „Raport. Zaangażowanie 2023”, Enpulse, zmotywowani.pl, luty 2024.