Skip to content

ZKP wyrobów budowlanych

Małgorzata Michalak

Wiele osób czytając tytuł artykułu zada sobie zapewne pytanie: Co to jest ZKP – Zakładowa Kontrola Produkcji?

Pojęcie to związane jest w wyrobami budowlanymi i zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011 dot. wyrobów budowlanych (tzw. CPR) jest to stała, wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być

w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania.

System dokumentowania kontroli produkcji powinien być jasny, by móc zapewniać jednolitą interpretację zapewnienia jakości

i umożliwić osiąganie wymaganych cech wyrobu oraz efektywność działania Zakładowej Kontroli Produkcji.

Ustawodawca uregulował system zapewnienia jakości i możliwość śledzenia materiału

w wyrobach budowlanych i od 10 lat a dokładniej od 1 Lipca 2013 roku producenci wprowadzając na rynek wyrób budowalny objęty specyfikacją zharmonizowaną (hEN) mają następujące obowiązki:

1. muszą opracować i udostępnić deklarację właściwości użytkowych (DWU, DoP),

2. muszą oznakować wyrób znakiem CE,

3. muszą opracować i archiwizować przez 10 lat pełen komplet dokumentów technicznych, umożliwiających odtworzenie całego przebiegu produkcji (zgodnie z wymaganiami systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych),

4. muszą zapewnić instrukcje obsługi

i informacje na temat bezpieczeństwa danego wyrobu budowlanego.

Wszystko po to, aby spełnić podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych; w szczególności żeby wziąć pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo osób mających

z nimi kontakt przez cały cykl życia tych obiektów.

Podstawie wymagania dotyczące obiektów to:

  1. Nośność i stateczność,

2. Bezpieczeństwo pożarowe,

3. Higiena, zdrowie i środowisko,

4. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów,

5. Ochrona przed hałasem ,

6. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna,

7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Powyższe wymagania odnoszą się do wyrobów takich jak m.in. beton, konstrukcje stalowe, mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykaz wszystkich grup wyrobów, a jest ich obecnie 35 znajduje się w załączniku IV rozporządzenia CPR, o którym wcześniej wspomniałam.

Organizacjom, które posiadają wdrożony i certyfikowany system zarzadzania jakością wg. ISO 9001 jest łatwiej wdrożyć i stosować ZKP. Nie jest to jednak warunek skutecznego funkcjonowania ZKP.

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych nakładają na producentów obowiązek opracowania, wdrożenia i nadzorowania ZKP. A co to za systemy? To już temat na następne artykuły, zapraszam do kolejnych publikacji nt. ZKP w Jakość Bez Retuszu z Anną Farion.