Skip to content

GEMBAWALK – Wizyta w miejscu, w którym powstaje wartość dodana

Daniel Szałwiński

Ciągłe doskonalenie to proces osadzony w codziennych ramach analizowania wydajności, identyfikowania możliwości i wprowadzania stopniowych zmian w procesach, produktach i postępowaniu personelu.

Podejmowanie decyzji na podstawie danych uzyskanych z procesu, związanych z produktem/usługą jest kluczowym elementem prowadzenia jakiejkolwiek działalności operacyjnej.

Ciągłe doskonalenie obliguje nas do analizowania bieżącej sytuacji w szerokim kontekście.

Od ogółu do szczegółu.

Koncepcja Ciągłego Doskonalenia zakłada udział i znaczenie każdego pracownika w dostarczaniu wartości dodanej dla klienta procesu.

Realizowane procesy stanowią sieć wzajemnie powiązanych i przenikających się działań, więc każdy z pracowników jest jednocześnie klientem i dostawcą danych w procesie. Dane mogą oznaczać: informacje, materiały, półprodukty, narzędzia itp.

To pracownik wie najlepiej, gdzie dochodzi do strat, gdzie w procesie występuje brak równowagi, a gdzie występuje nadmierne obciążenie. Wiedzę płynącą z praktyki można osiągnąć tylko w miejscu realizacji danego procesu, czyli w miejscu w którym powstaje wartość dodana.

Dlatego menadżerowie powinni oderwać się od biurek i tabelek w Excelach i zobaczyć jak wygląda proces i jakie w nim występują problemy.

Fundamentem GEMBA jest GENCHI GEMBUTSU – czyli „Idź i zobacz” – zasada opracowania przez Taiichi Ohno (1912-1990) – ojca Systemu Produkcyjnego Toyoty, w którym docenia się wkład każdego pracownika w finalny efekt osiągany przez organizację.

GEMBA WALK skupia się na dowartościowaniu pracowników, poprzez okazanie im szacunku i wymianę informacji, co korzystnie wpływa na atmosferę pracy oraz na jakość informacji zwrotnej uzyskiwanej przez menadżerów z produkcji.

W końcu znakomita większość decyzji (mikrodecyzji) podejmowana jest bezpośrednio przez pracowników operacyjnych, stojących na pierwszej linii realizacji procesów.

Jakie warunki zatem winien spełniać efektywny GEMBA WALK?

  1. Zaplanuj GEMBA WALK jako cykliczny, stały element kultury organizacyjnej Twojej firmy

Określ częstotliwość, cele i zakres GEMBA WALK. Wprowadź to jako część rutyny organizacyjnej, by stało się naturalnym procesem.

Zaangażuj pracowników na różnych szczeblach hierarchii, aby promować kulturę otwartości i współpracy.

Sporządź harmonogram GEMBA WALK i dokumentuj wyniki, pomagając utrzymać kontynuację działań doskonalących.

  1. Skup się na MUDA, ale nie zapomnij o pozytywnych aspektach

Identyfikuj i eliminuj marnotrawstwo (MUDA) w procesach. Skup się na usprawnieniach, które przynoszą najwięcej wartości.

Rozwijaj procesy, które przynoszą wartość. Wykorzystaj GEMBA WALK do identyfikacji best practices i dzielenia się nimi między zespołami.

  1. Pytaj – 5WHY , 5W2H

5WHY: Stawiaj pytania “dlaczego” pięć razy, aby docierać do korzeni problemów i unikać jedynie powierzchownych rozwiązań.

5W2H (Co, Dlaczego, Gdzie, Kiedy, Kto, Jak, Ile): Używaj tego zestawu pytań, aby uzyskać kompleksowe zrozumienie sytuacji i zidentyfikować kluczowe aspekty problemów.

  1. Zbierz wyniki obserwacji i poddaj analizie

Sporządź szczegółowe notatki, fotografie czy nagrania dotyczące obserwowanych procesów.

Sumuj wyniki GEMBA WALK, identyfikuj powtarzające się problemy oraz określ trendy, aby dostarczyć danych do głębszej analizy.

  1. Opracuj plan poprawy i cyklicznie monitoruj – PDCA  

Plan (Plan): Na podstawie wyników GEMBA WALK, opracuj plan poprawy. Określ konkretne cele, działania do podjęcia i terminy.

Realizacja (Do): Wdroż plan poprawy, zaangażuj odpowiednie zespoły i monitoruj postępy.

Sprawdzenie (Check): Regularnie oceniaj efekty działań, porównując wyniki z oczekiwaniami. Analizuj, czy cel został osiągnięty.

Dostosowanie (Act): Na podstawie analizy, dostosuj strategię, aby uwzględnić nowe informacje i kontynuuj proces cyklu PDCA.

GEMBA WALK jest najczęściej kojarzony z halą produkcyjną, ponieważ wywodzi się z koncepcji TPS (Systemu Produkcyjnego Toyoty), ale miejsc w których powstaje wartość dodana jest więcej. Jednym z głównych zadań LIDERÓW ZMIAN jest identyfikacja tych miejsc i aktywne ich monitorowanie.

Ze względu na perspektywę działań związanych z monitorowaniem GEMBA możemy realizować dedykowane QUALITY WALK lub SAFETY WALK, o czym opowiem w kolejnych artykułach z serii TOOLBOX Ciągłego doskonalenia.