Skip to content

4. MODEL DOSKONAŁOŚCI EFQM

Jakość bez retuszu z Anną Farion

Szkolenia prowadzone przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – jedyną organizację w Polsce posiadającą status:

EFQM Certified Recognition Organization

EFQM Certified Training Organisation

EFQM Advisor Organisation

EFQM Foundation Training

To kurs niezbędny dla każdego, kto chce poznać Model EFQM i RADAR oraz dowiedzieć się, w jaki sposób te narzędzia mogą pomóc organizacji.

Dla kogo jest przeznaczony?

Kurs jest odpowiedni dla każdego, kto chce zrozumieć nowy Model EFQM oraz to, jak można go wykorzystać, aby uczynić swoją organizację bardziej efektywną.
Kurs stanowi dobrą podstawę merytoryczną dla specjalistów, którzy chcą dodać Model EFQM oraz RADAR do swojej oferty produktów i usług.
To szkolenie jest prowadzone jako osobny kurs i jest warunkiem wstępnym do rozwoju zgodnego z jedną ze ścieżek kwalifikacji EFQM.

Korzyści

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • wyjaśnić, w jaki sposób Model EFQM mógłby przynieść korzyści ich organizacji oraz jak można go wykorzystać do sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom
 • wyjaśnić, jak zbudowany jest Model oraz jak poszczególne elementy Modelu mogą być zastosowane w ich organizacji
 • stosować RADAR, narzędzie diagnostyczne i stosowane do oceny oraz identyfikacji mocnych stron i obszarów do poprawy
 • przeprowadzić wstępną ocenę stanu swojej organizacji.

Program

Szkolenie składa się z 8 modułów:

 • Moduł 1: Zmieniający się świat
 • Moduł 2: Ekosystem organizacji
 • Moduł 3: Wartość Modelu
 • Moduł 4: Model EFQM
 • Moduł 5: RADAR
 • Moduł 6: Zastosowanie Modelu EFQM i narzędzia RADAR
 • Moduł 7: Platforma cyfrowa EFQM
 • Moduł 8: Następne kroki

Ten jednodniowy kurs jest dostępny w formie tradycyjnej i online z wykorzystaniem filmów, dyskusji grupowych oraz prezentacji przeprowadzanych przez trenera. Liczba uczestników jest ograniczona do 12 osób na kurs, aby umożliwić pełną interakcję z trenerem oraz innymi
uczestnikami.

Projekty doskonalące po ukończeniu EFQM Foundation Training

EFQM Foundation Course dostarcza podstawowej wiedzy na temat Modelu EFQM. W niektórych przypadkach szkolenie to zaspokaja potrzeby edukacyjne danej osoby. W wielu przypadkach jednak uczestnicy kursu chcą utrwalić swoją wiedzę poprzez zastosowanie teorii w praktyce.
Projekty wykonywane po EFQM Foundation Training dają możliwość ugruntowania zdobytej wiedzy, jak również są warunkiem, który trzeba spełnić przed przystąpieniem do kursu EFQM Assessor i Organisational Change Leader.
Sytuacja każdej osoby jest różna, dlatego też lista projektów została zaprojektowana tak, aby zapewnić elastyczność.

Propozycje projektów

Należy wybrać jeden projekt z poniższej listy:

 • Przeprowadzenie prostej oceny organizacji pod kątem kryteriów Modelu EFQM (organizacja, oddział, inne przedsiębiorstwo)
 • Uczestnictwo w zespole, które przygotowuje organizację do szczegółowej oceny według kryteriów Modelu (np. gromadzenie informacji dla asesorów, instruowanie personelu)
 • Przeprowadzenie badania na temat korzyści, jakie organizacje uzyskały dzięki zastosowaniu Modelu EFQM i przygotowanie krótkiego podsumowania swoich wniosków (1000-2000 słów)
 • Przygotowanie krótkiej prezentacji dla współpracowników w celu wyjaśnienia Modelu EFQM i korzyści, jakie może on przynieść organizacji
 • Przygotowanie planu projektu dotyczącego zastosowania Modelu EFQM w wybranej organizacji
 • Przedstawienie prezentacji dla co najmniej dwóch współpracowników, aby podsumować wiedzę o Modelu EFQM, nabytą podczas EFQM Foundation Training.
 • Przeprowadzenie ćwiczenia mającego na celu porównanie Modelu EFQM z innymi instytucjonalnymi wzorcami procesów zarządzania lub doskonalenia (np. standardy ISO).

Inne projekty, zbliżone do sugerowanych, będą dozwolone po wcześniejszej zgodzie Dyrektora ds. szkoleń w EFQM (Director of Training at EFQM).

Po zakończeniu projektu należy wypełnić arkusz podsumowujący i przesłać go pocztą elektroniczną do osoby, która prowadziła EFQM Foundation Training.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako krajowy partner EFQM w Polsce oferuje przeprowadzenie kursu w języku polskim lub angielskim.

EFQM Assessor Training

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzenia strategicznej oceny organizacji w ramach zespołu wysokiej klasy ekspertów oceniających organizacje względem Modelu EFQM. Studium przypadku oparte na prawdziwej firmie stanowi podstawę do przeprowadzenia symulowanej oceny. Uczestnicy są prowadzeni przez poszczególne etapy oceny, jednocześnie rozwijając i ćwicząc swoje umiejętności.
Kurs jest ostatnim etapem kwalifikacji na Asesora EFQM.

Dla kogo jest przeznaczony?

Kurs jest odpowiedni dla każdego, kto chce pogłębić zrozumienie Modelu EFQM i sposobów jego wykorzystania, aby uczynić organizację bardziej efektywną.
Kurs stanowi dobrą podstawę merytoryczną dla specjalistów, którzy chcą dodać Model EFQM oraz RADAR do swojej oferty produktów i usług.
Jest to niezbędny kurs dla każdego, kto rozważa jedną z dróg kwalifikacji EFQM jako sposób na rozwój swojego warsztatu menadżerskiego i rozwój swojej kariery.
Ukończenie kursu jest jednym z warunków koniecznych, aby zostać Asesorem EFQM Global Award.

Wymagania wstępne

Uczestnicy muszą mieć ukończone szkolenie EFQM Foundation Training oraz Post-Foundation Project przed zgłoszeniem się na kurs.
Przed przystąpieniem do kursu uczestnicy będą musieli wykonać pracę przygotowawczą. Na wykonanie tego zadania należy przeznaczyć co najmniej jeden dzień. Brak dostarczenie wyników pracy przygotowawczej spowoduje automatyczne usunięcie z listy uczestników szkolenia bez zwrotu poniesionej opłaty za kurs.

Korzyści

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • analizować ekosystem organizacji, aby zapewnić odpowiedni kontekst dla oceny
 • zidentyfikować strategiczne priorytety dla organizacji i zadawać strategicznie ważne pytania
 • opracować adekwatne hipotezy w celu wsparcia procesu oceny według Modelu EFQM
 • efektywnie stosować narzędzia diagnostyczne EFQM RADAR i Business Matrix Advanced
 • przygotować informację zwrotną dla organizacji
 • identyfikować dobre praktyki
 • zachowywać się w sposób profesjonalny jak i taktowny podczas oceny.

Program

Kurs jest dostępny w formie tradycyjnej i w formie online. Czas trwania to jeden dzień na przygotowanie i trzy dni szkoleniowe.
Szkolenie obejmuje następujące moduły:

 • Rola Asesora
 • Zrozumienie organizacji
 • Tworzenie hipotez
 • Zrozumienie kryteriów
 • Przegląd pracy przygotowawczej przez trenera
 • Zrozumienie narzędzia RADAR
 • Przeprowadzenie wywiadu
 • Wywiady w formie odgrywania ról
 • Identyfikacja mocnych stron i możliwości doskonalenia
 • Ocena
 • Raport końcowy – przygotowanie i przekazanie
 • Dalszy rozwój zawodowy
 • Informacja zwrotna od prowadzącego (indywidualnie dla każdego uczestnika)

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako krajowy partner EFQM w Polsce oferuje przeprowadzenie kursu w języku polskim lub angielskim.

EFQM Organisational Change Leader Training

Jest to niezbędny kurs dla każdego, kto chce świadomie i z rozwagą przewodzić zmianom, wykorzystując Model EFQM do wspierania pożądanego rozwoju.
Dla kogo przeznaczony jest EFQM Organisational Change Leader Training?
Kurs jest odpowiedni dla liderów projektów zmian, konsultantów i menedżerów, którzy chcą rozwijać swoją organizację.

Wymagania wstępne

Uczestnicy muszą mieć ukończone szkolenie EFQM Foundation Training oraz Post-Foundation Project przed zgłoszeniem się na ten kurs.

Korzyści

Pod koniec kursu uczestnicy będą potrafili:

 • Zidentyfikować swoje osobiste mocne strony i to, co mogą wnieść do projektu zmiany
 • Zidentyfikować swoje osobiste uprzedzenia w czasie działania jako Lider Zmian i być w stanie zminimalizować ich wpływ na projekt
 • Wyjaśnić istotne aspekty psychologii zmiany, włączając znaczenie nastawienia na rozwój
 • Stosować strategie tworzenia i utrzymywania dynamiki zmian
 • Określić swoje refleksje i umożliwić innym refleksje w trakcie procesu zmian
 • Wyjaśnić główne metody wprowadzania zmian, np. Model Kotter’a
 • Wykorzystać kryteriów Modelu EFQM i narzędzie RADAR do wspierania działań związanych ze zmianą
 • Wykorzystać doświadczenie z pracy z innymi uczestnikami kursu nad scenariuszami studiów przypadków i rzeczywistymi wyzwaniami z miejsca pracy
 • Wykorzystać Model EFQM do pomiaru sukcesu zmian transformacyjnych.

Jak będzie prowadzony kurs?

Szkolenie jest programem typu blended learning, który obejmuje serię 4 półdniowych modułów przeprowadzanych online w wirtualnej klasie. Moduły zawierają indywidualne studia literatury, filmy, pracę nad projektem i zadania. Całkowity czas nauki to około 4 dni rozłożone na jeden miesiąc.
Każda grupa jest ograniczona do 12 uczestników, aby zapewnić wysoki poziom interakcji i osobistego wsparcia ze strony opiekuna kursu.

Każdy program jest realizowany przez okres około jednego miesiąca. Aby uzyskać kwalifikację EFQM Organisational Change Leader, należy w pełni uczestniczyć we wszystkich sesjach online i ukończyć wszystkie zadania. Kwalifikacja jest ważna przez 3 lata i jest odnawiana poprzez wykazanie ciągłego rozwoju zawodowego (CPD – continuous professional development).
Przed szkoleniem konieczne będzie ustalenie warunków technicznych uczestniczenia w kursie online.
Kto prowadzi szkolenie dla liderów zmian organizacyjnych?
Nasi trenerzy prowadzili szkolenia dla organizacji z branży automotive. Możemy również współpracować z Państwa zespołem szkoleniowym w celu opracowania odpowiednich programów dla Państwa organizacji.
Kurs jest prowadzony w języku angielskim, ale jesteśmy otwarci na przetłumaczenie szkolenia na język polski w przypadku zasygnalizowania takiej potrzeby.

EFQM Performance Improvement Training

To kurs niezbędny dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o logice RADAR oraz o tym, jak budować kulturę ciągłego doskonalenia i nastawienia na rozwój w całej organizacji.

Dla kogo jest przeznaczony?

Kurs jest odpowiedni dla każdego, kto chce zrozumieć logikę RADAR i jak można ją wykorzystać, aby uczynić swoją organizację bardziej efektywną.
Kurs stanowi dobrą podstawę merytoryczną dla specjalistów, którzy chcą dodać narzędzie RADAR do swojej oferty produktów i usług.
To szkolenie jest prowadzone jako osobny kurs i jest warunkiem wstępnym do rozwoju zgodnego z jedną ze ścieżek kwalifikacji EFQM.

Korzyści

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • Wyjaśnić ogólną logikę narzędzia RADAR.
 • Wyjaśnić główne zasady tworzenia pozytywnej kultury i sposobów myślenia w celu poprawy wyników
 • Opisać, w jaki sposób RADAR może zostać wdrożony w organizacji, aby poprawić wyniki na każdym poziomie
 • Określić, w jaki sposób wykorzystać RADAR do realizacji programu zarządzania
 • Zastosować RADAR w codziennych inicjatywach jak i kluczowych projektach jako ramę zwinnego zarządzania projektami.

Program

Główne tematy poruszane podczas szkolenia EFQM Performance Improvement Practitioner to:

 • Logika RADAR i przykłady jej zastosowania
 • Wykorzystanie RADAR do realizacji programu zarządzania
 • Wykorzystanie RADAR do realizacji inicjatyw strategicznych
 • Wykorzystanie RADAR do tworzenia strategicznych KPI
 • Od inicjatywy strategicznej do działań strategicznych: wsparcie ze strony Modelu EFQM i RADAR
 • RADAR jako rama wspierająca poprawę wyników
 • Studia przypadków i ćwiczenia grupowe
 • Samoocena matrycy doskonalenia RADAR (RADAR Improvement Matrix self-assessment)

Szkolenie jest rozłożone na dwa dni i prowadzone w formie online, z wykorzystaniem filmów, dyskusji grupowych, studiów przypadków i pracy warsztatowej oraz prezentacji trenera.

Dalszy rozwój

Szkolenie EFQM Performance Improvement Practitioner dostarcza podstawowej wiedzy na temat logiki RADAR. W niektórych przypadkach szkolenie to zaspokaja potrzeby edukacyjne danej osoby. W wielu przypadkach uczestnik będzie chciał utrwalić swoją wiedzę poprzez zastosowanie teorii w praktycznym zadaniu. Zachęcamy do zastosowania RADAR w praktyce. Zapewniamy wskazówki, jak podejść do projektu i go zrealizować. Ukończenie RADAR Performance Improvement Project pozwala również na przejście do jednego z zaawansowanych programów nabywania kwalifikacji EFQM: EFQM Performance Improvement Leader, EFQM Assessor lub EFQM Organisational Change Leader.
EFQM Performance Improvement Leader
Jeśli pomyślnie ukończysz szkolenie EFQM Performance Improvement Practitioner i następujący po nim projekt, możesz ubiegać się o certyfikat EFQM Performance Improvement Leader. Będziesz prowadzony i wspierany przez trenera EFQM i proszony o zaprezentowanie swojego projektu przed panelem ekspertów EFQM. Odpowiesz na pytania dotyczące tego, jak zastosowałeś logikę i zasady RADAR (zapewniamy uczestnikom szablony do prowadzenia projektu, a także wysokiej jakości przegląd śródokresowy). Otrzymasz również informacje zwrotne na temat tego, jak poprawić oraz zmaksymalizować wykorzystanie RADAR w przyszłych przedsięwzięciach.

Kurs jest prowadzony w języku angielskim, ale jesteśmy otwarci na przetłumaczenie szkolenia na język polski w przypadku zasygnalizowania takiej potrzeby.

Po ofertę zapraszamy do Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  http://fundacja.ue.wroc.pl/