REGULAMIN JAKOŚCI BEZ RETUSZU z ANNĄ FARION

Żory, obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

Preambuła

Nawet najbardziej staranne budowanie świadomości jakościowej w pojedynkę nie zawsze przynosi zamierzone efekty, za to zawsze kosztuje dużo czasu.

Warto wykorzystać metody, które budują skalę komunikacji i równocześnie także jakość. Mogę wręcz powiedzieć, że to właśnie dzięki dużej skali i współpracy wszystkich procesów organizacji poprawiamy jakość. Dlatego do współpracy zaprosiłam grupę ekspertów nie tylko z dużym dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim ludzi, którzy na co dzień wykorzystują narzędzia jakościowe w praktyce.

Jesteśmy grupą ekspertów i pasjonatów, która chce wspólnie rozwijać kompetencje, tworzyć sieci współpracy i organizować wydarzenia, będące rezultatem naszej wiedzy, doświadczeń i praktycznej strony budowania świadomości jakościowej w organizacjach.

Jakość bez retuszu z Anną Farion to współpraca i wsparcie ekspertów, dostęp do merytorycznej wiedzy, budowanie pozytywnego wizerunku swojej marki osobistej i naoczna inspiracja możliwość benchmarkingu.

Wydarzenia JBR z Anną Farion to nie tylko miejsce spotkań osób zarządzających firmami, specjalistów, ekspertów i chcących zapoznać się z najnowszymi trendami w zarządzaniu poprzez jakość rozumianą także jako bezpieczeństwo ludzi, pracowników, klientów czy dbanie o środowisko naturalne, ale przede wszystkim możliwość networkingu – zarówno z prelegentami, jak i innymi uczestnikami oraz rozwoju swojej dotychczasowej wiedzy o nowe spostrzeżenia.

Misją JBR z Anną Farion jest zapewnienie przestrzeni dla rozwoju kluczowych kompetencji na styku potencjału edukacyjnego, naukowego i gospodarczego poprzez szeroko rozumianą jakość.

Wizją JBR z Anną Farion jest wykreowanie kompetencji przywódczych poprzez jakość oraz kompleksowe podejście do wszystkich istotnych elementów kontekstu związanego z zapewnieniem jakości oraz podnoszenie świadomości managerów i liderów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego biznesu w obszarach produkcyjno-technologicznym, gdzie procesy Sytemu Zarządzania Jakością wymagają kompleksowego podejścia i tym samym ciągłego budowania świadomości jakościowej.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nazwa

§1
 1. Pełna nazwa JBR z Anną Farion brzmi: JAKOŚĆ BEZ RETUSZU z Anna Farion

2. Nazwa skrócona brzmi: JBR z Anną Farion

Organizator

§2

1. Założycielem „JBR z Anną Farion” jest Anna Farion (dalej Organizator).
2. Organizator zarządza JBR z Anną Farion.

Forma prawna

§3

Jednoosobowa działalność gospodarcza – JAKOŚĆ BEZ RETUSZU z Anna Farion

Teren działania

§4

Zakres działalności JBR z Anną Farion obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Biuro

§5

1. Biuro JBR z Anną Farion prowadzone jest w siedzibie JBR z Anną Farion.

2. Partner Regionalny odpowiedzialny za koordynację prac JBR z Anną Farion w danym województwie może prowadzić biuro w oddziale terenowym.

3. Adresem dla doręczeń jest siedziba JBR z Anną Farion.

4. Miejscem prezentowania ogłoszeń JBR z Anną Farion jest strona internetowa:
www.jakoscbezretuszu.pl oraz portale internetowe Linkedin, Facebook.
(w przypadku uruchomienia nowych stron lub portali internetowych, Organizator zapewni odpowiednie przekierowanie do docelowej strony lub portalu).

ROZDZIAŁ II
PARTNERZY

Partnerzy

§6

1. W JBR mogą brać udział:

a. osoby fizyczne
b. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie,
c. osoby fizyczne prowadzące działalność w formie spółki cywilnej,
d. jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

2. Podmioty biorące udział w JBR z Anną Farion mają status Partnera, z zastrzeżeniem §8 i §9.

3. Podmiot uzyskuje status Partnera, po przedłożeniu Umowy Partnerskiej i jej zaakceptowaniu przez Organizatora.

4. Partner zachowuje swoją niezawisłość gospodarczą.

5. Status Partnera przyznawany jest bezterminowo z zastrzeżeniem warunków §6.

6. Status Partnera wygasa przy zaistnieniu jednej z wymienionych przesłanek:

a. na skutek wypowiedzenia sformułowanego przez Partnera wobec Organizatora w formie pisemnej,
b. na skutek niezaakceptowania zmian Regulaminu przez Partnera,
c. ze względu na naruszenie przez Partnera zasad Regulaminu.

7. Wygaśnięcie statusu Partnera stwierdza Organizator w formie pisemnej.

8. Organizator dopuszcza udział w pracach JBR z Anną Farion Partnera Honorowego.

9. Partnerem Honorowym może zostać dowolna osoba fizyczna lub dowolny inny podmiot, którego działalność ma znaczenie dla JBR z Anną Farion, szczególnie w zakresie wsparcia merytorycznego oraz instytucjonalnego. Partner Honorowy działa w ramach JBR z Anną Farion lub współpracuje przy realizacji działań JBR z Anną Farion.

10. O przyznaniu statusu Partnera Honorowego decyduje Organizator. Stosunek między JBR z Anną Farion, a Partnerem Honorowym reguluje odrębna umowa.

Prawa i obowiązki Partnera

§7

1. Partner ma prawo:

a. uczestniczenia w działaniach JBR z Anną Farion,
b. zgłaszania Organizatorowi propozycji działań,
c. posługiwania się w swojej działalności znakami graficznymi JBR z Anną Farion, przeznaczonymi do identyfikacji Partnerów oraz korzystania z określenia: Partner JBR z Anną Farion.

2. Partner ma obowiązek:

a. przestrzegać zasad Regulaminu,
b. promować w swojej działalności partnerstwo w JBR z Anną Farion,
c. uczestniczyć w działaniach JBR z Anną Farion,
d. uiszczać w terminie opłatę miesięczną,
e. odbierać korespondencję przekazywaną przez Organizatora za pomocą każdego możliwego kanału dystrybucji wskazanego przez Partnera w Umowie Partnerskiej,
f. informować Organizatora o zmianie adresu swojej siedziby/miejsca zamieszkania, zmianie formy prawnej w jakiej działa, połączeniu lub przejęciu przez inny podmiot, zmianie osoby do kontaktu lub danych osoby do kontaktu,
g. udzielać informacji dotyczących swojej organizacji, za wyjątkiem danych poufnych, chronionych patentowo, prawnie i będących tajemnicą przedsiębiorstwa, niezbędnych do określenia potencjału JBR z Anną Farion.

Opłata miesięczna

§8

1. Z tytułu partnerstwa, Partner jest zobowiązany do uiszczania opłaty miesięcznej.

2. Partner zobowiązany jest do uiszczania opłaty miesięcznej w wysokości 100 złotych netto.

3. Opłata miesięczna wnoszona jest na konto bankowe Organizatora po otrzymaniu faktury wystawionej przez Organizatora.

4. Opłata miesięczna, wnoszona przez Partnera po raz pierwszy, płatna jest w terminie 14 dni od dnia akceptacji partnerstwa przez Organizatora.

5. Kolejne opłaty miesięczne płatne są z góry za każdy miesiąc w terminie do 10 dnia danego miesiąca. 

6. W wypadku wygaśnięcia statusu Partnera, uiszczona przez niego opłata miesięczna nie podlega zwrotowi.
 

ROZDZIAŁ III
ZAKRES MERYTORYCZNY

Działania

§9

1. JBR z Anną Farion realizuje na rzecz Partnerów następujące działania:

a. organizowanie webinarium i konferencji tematycznych,
b. inicjowanie i opracowywanie koncepcji Projektów Rozwojowych,
c. animowanie kontaktów formalnych i nieformalnych w sektorze oraz pomiędzy sektorami: biznesowym, nauki oraz publicznym.

2. Działania JBR z Anną Farion są świadczone w ramach uiszczanej przez Partnerów opłaty miesięcznej zgodnie z harmonogramem i zakresem działań w danym roku.

3. Szczegółowy zakres i charakter działań ustala Organizator, uwzględniając wyniki cyklicznego rozeznania potrzeb i oczekiwań Partnerów, a także bieżące wydarzenia i trendy.

ROZDZIAŁ IV
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Priorytet ochrony praw własności intelektualnej

§10

Mając na uwadze przedmiot działalności JBR z Anną Farion, w ramach jego działalności szczególną wagę przywiązuje się do ochrony praw własności intelektualnej (dalej określanych jako PWI).

Zasady ochrony PWI

§11

1. PWI do opracowań wytwarzanych i udostępnianych Partnerom w dowolnej formie przez Organizatora pozostają własnością twórców.

2. PWI do opracowań wytwarzanych i udostępnianych Partnerom lub Organizatorowi w dowolnej formie przez Partnerów pozostają własnością twórców.

3. PWI do wyników warsztatów oraz innych działań zespołowych w ramach JBR z Anną Farion pozostają własnością podmiotów uczestniczących w danych działaniach.

4. PWI związane z Projektami Rozwojowymi podlegają regulacjom odrębnych umów.

5. W razie niemożliwości określenia właściciela PWI przyjmuje się, że przynależą one do Organizatora.

ROZDZIAŁ V
OCHRONA POUFNOŚCI I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Zasady ochrony poufności

§12

1. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 2, zasadą generalną JBR z Anną Farion jest jawność podejmowanej aktywności.

2. Organizator dba o ochronę informacji na temat Partnerów oraz podejmowanych przez nich działań, w szczególności ich tajemnic przedsiębiorstwa, w zakresie, w jakim ujawnienie takich informacji mogłoby naruszyć ich interesy, lub w jakim obowiązek zachowania tajemnicy wynika z obowiązujących przepisów.

3. Organizator zapewnia ochronę informacji przekazanych przez Partnerów, zastrzeżonych jako poufne, przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.

4. Partnerzy zobowiązani są do nie podejmowania działań mogących zaszkodzić postanowieniom ust. 2 i 3.

5. Organizator i Partnerzy indywidualnie ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony poufności w granicach obowiązujących przepisów.

Przetwarzanie danych osobowych Partnerów – Klauzula informacyjna

§13

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:

a. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby realizacji działań JBR z Anną Farion jest Organizator,
NIP: 6511636009, REGON: 241460210.
b. Dane osobowe Partnerów będą przetwarzane w celu realizacji działań JBR z Anną Farion.
c. Podanie danych osobowych w celu realizacji działań JBR z Anną Farion jest warunkiem uzyskania statusu Partnera JBR z Anną Farion.
d. Partnerzy mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
e. Podanie danych osobowych przez Partnerów JBR z Anną Farion jest dobrowolne.
f. Dane osobowe Partnerów będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
g. Dane osobowe Partnerów nie będą wykorzystane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Partnerów, w tym profilowania.
h. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów,
z którymi JBR z Anną Farion podpisała umowę na wykonanie działań
merytorycznych w ramach JBR z Anną Farion oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
i. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych.

2. W celu ułatwienia współpracy Organizator tworzy elektroniczną bazę danych, zawierającą publicznie dostępne informacje dotyczące Partnerów, w szczególności: nazwę podmiotu, formę organizacyjną, kapitał zakładowy, numery ewidencyjne, przedmiot działalności.

3. Podpisanie Umowy Partnerskiej uważa się za wyrażenie zgody na publikowanie w bazie danych, o której mowa w ust. 3, tematycznych danych ogólnodostępnych.

ROZDZIAŁ VI
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Zasady postępowania

§14

1. Zasada odpowiedzialności: Realizując swoje działania JBR z Anną Farion promuje uczciwe, kooperacyjne i profesjonalne metody prowadzenia działalności zarobkowej i niezarobkowej.

2. Zasada równości: Wszyscy Partnerzy są równi w prawach i obowiązkach w ramach JBR z Anną Farion

3. Zasada swobody: Działalność w ramach JBR z Anną Farion nie narusza swobody wykonywania działalności, w szczególności swobody wykonywania działalności gospodarczej Organizatora i Partnerów.

4. Zasada ważenia interesu: Organizator oraz Partnerzy współpracując ze sobą działają w trosce o wspólny interes, jednocześnie dbając o wzajemne poszanowanie swoich indywidualnych interesów.

5. Zasada uczciwości: Organizator oraz Partnerzy winni postępować uczciwie.

6. Zasada konkurencji: Organizator oraz Partnerzy są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, w szczególności poprzez działanie zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

7. Zasada wzajemnego zaufania: Organizator oraz Partnerzy prowadzą swoją działalność w taki sposób, aby możliwe było działanie w zaufaniu do drugiej strony, w szczególności jej intencji, uczciwości, profesjonalizmu oraz dotrzymywania warunków przyjętych zobowiązań. Zasada ta nie uchybia konieczności zachowywania należytego poziomu regulacji prawnej wzajemnych relacji.

8. Zasada kooperacyjności: W ramach realizowanych przedsięwzięć Organizator oraz Partnerzy rozwijają wzajemną współpracę, w szczególności w celu wzmacniania swojej pozycji na rynku dzięki prowadzeniu wspólnych projektów.

9. Zasada transparentności: Organizator oraz Partnerzy działają w sposób przejrzysty, jasno określając swoje zamiary i realizowane cele, w szczególności nie ukrywają informacji, które mają znaczenie dla ochrony słusznych interesów innych podmiotów. Zasada ta ma zastosowania w zakresie, w jakim ujawnienie informacji nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji chronionych prawem, których ujawnienie mogłoby zagrażać interesowi Partnera, jego kontrahenta lub osoby trzeciej lub w zakresie, w jakim naruszałoby przepisy obowiązującego prawa.

ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Priorytet polubownego rozwiązywania sporów

§15

1. W przypadku zaistnienia sporów w związku z działaniami JBR z Anną Farion Organizator oraz Partnerzy zobowiązują się dążyć do ich rozwiązywania w dobrej wierze na drodze polubownej.

 2. Polubowne rozwiązywanie sporów może być prowadzone w drodze negocjacji lub mediacji z udziałem bezstronnego mediatora zaakceptowanego przez podmioty pozostające w sporze.
Właściwość sądu

§16

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy rzeczowo dla miejsca siedziby Organizatora, o ile co innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Prawo właściwe

§17

Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów jest prawo polskie.

ROZDZIAŁ VIII
UMOCOWANIE REGULAMINU

Procedura zmiany Regulaminu

§18

1. Organizator oraz Partnerzy mają prawo indywidualnego bądź zbiorowego formułowania propozycji zmian w Regulaminie.

2. Propozycje zmian w Regulaminie składane przez Partnerów winny być przekazane Organizatorowi w formie pisemnej.

3. Tekst obowiązującego po zmianach Regulaminu jest niezwłocznie przesyłany drogą elektroniczną do Partnerów.

4. Partner ma prawo w ciągu dziesięciu dni złożyć oświadczenie o odrzuceniu zmian Regulaminu, co powoduje natychmiastowe wygaśnięcie jego partnerstwa.

Udostępnianie Regulaminu

§19

Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.jakoscbezretuszu.pl oraz jest wyłożona do wglądu w siedzibie Organizatora.

Odpowiednie stosowanie ustaw

§20

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw.

Podaję do publicznej wiadomości
Anna Farion

JAKOŚĆ BEZ RETUSZU z Anna Farion

Tel. +48 662 164 391

NIP 6511636000

REGON 241460210